Sam J

  • 185cm
  • 10.5
  • 42L
  • M
  • 88
  • Blonde
  • Hazel